سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی – مدیر گروه کارشناسی ارشدگروه مدیریت دولتی و عضو هیت علمی دانشگاه آزاد ا
حکیمه طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرم
فاطمه عبدالهی حسن آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرم
ملیحه نجارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرم

چکیده:

رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم رابه یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند. منظور از رهبری معنوی ایجاد و تحقق چشم انداز و همسانیارزش ها در مأواهای رهبری استراتژیک می باشد. رهبری معنوی با فراهم آوردن بسترها و ایدئولوژی ها منجر به ایجاد شرایطی می گردد که سایر ویژگی های مثبت سازمانی از قبیل سازمان کارآفرین، سازمان دانشی و … امکانظهور می نمایند. یکی از مهمترین این رویکردها کارآفرینی سازمانی است. در این تحقیق ضمن پرداختن به تاریخچه معنویت، معنویت در محیط کار، رهبری معنوی، تعاریف مختصری درباره کارآفرینی، کارآفرینیسازمانی، مدل های کارآفرینی، اهداف و پیامدهای کارآفرینی سازمانی بیان کرده و در پایان رابطه بین رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.