سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا روشنی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
حسین باشکوه اجیرلو – استادیار
مهدی پورحسینقلی هیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

درشرایط امروزی که سازمان ها با محیط رقابتی جهانی مواجه هستند نیاز به تغییرات بنیادین و خلاقیت های کارآفرینانه بیش از پیش احساس میشود این فضای رقابتی سازمان ها را مجبور کرده تا روشهای کاری قبلی خود را فراموش و روشهای جدیدی را جایگزین آنها نمایند اکثر این سازمان ها با شجاعت و جسارت خاصی سعی می کنند تا با بهره گیری از مهارت های مدیریتی تحولاتی بنیادین دردرون و ساختار خود بوجود آورند که دراین میان نقش رهبران تحول گرا پررنگ ترا ست درواقع سازمان ها برای پیشرفت و توسعه خود نیاز مبرم و غیرقابل انکاری به مدیران تحول گرا دارند عوامل بسیاری برخلاقیت کارآفرینانه موثر هستند که درتحقیق حاضر سعی گردیده تاثیر سبک رهبری تحول گرا برمیزان خلاقیت کارآفرینانه مورد بررسی قرارگیرد.