مقاله رهبری تراز پنج در میان روسای دانشکده های دانشگاه های جامع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۵۸ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: رهبری تراز پنج در میان روسای دانشکده های دانشگاه های جامع
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبری
مقاله رهبری دانشگاهی
مقاله رهبری تراز پنج
مقاله رهبری اثربخش
مقاله رهبری اثربخش دانشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چم آسمانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صباغیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صالح صدق پور بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رهبری دانشگاهی تراز پنج در میان روسای دانشکده های دانشگاه های جامع شهر تهران است که از میان دانشگاه های جامع، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای دو دانشگاه شهید بهشتی و تربیت مدرس بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس ۱۳ رئیس دانشکده و ۱۵۰ عضو هیات علمی از هر دو دانشگاه، مورد مطالعه قرار گرفته اند. با توجه به روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و به منظور گرداوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه اول محقق ساخته جهت بررسی ویژگی های رهبری تراز پنج و پرسشنامه دوم، پرسشنامه استاندارد شده رهبری اثربخش دانشگاهی رمزدن جهت بررسی میزان اثربخشی روسای دانشگاهی بود. میزان پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرنباخ، به ترتیب ۰٫۹۲۲ و ۰٫۹۵۲ به دست آمد. داده های به دست آمده با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون،t استودنت تک نمونه ای، t استودنت گروه های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی عبارت است از: ۱- روسای دانشکده ها دارای ویژگی های رهبران تراز پنج هستند. ۲- روسای دانشکده ها از ویژگی های حرفه ای رهبران تراز پنج برخوردار نیستند. ۳- بین ویژگی های شخصیتی و حرفه ای روسای تراز پنج دانشکده ها رابطه معناداری وجود دارد. ۴- از نظر اعضای هیات علمی، روسای تراز پنج دانشکده ها در مقایسه با روسای غیر تراز پنج، رهبران اثربخش تری هستند.