سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه السادات جوادی – دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت
جواد مختاری – دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت
مهدی نوری –

چکیده:

دو رنگزای ری اکتیو کاتیونی جدید شامل آمونیوم چهار ظرفیتی به همراه رنگزای مشابه بدون این گروه طراحی شد این رنگزاها با واکنش– N,Nدی متیل دو دسیل آمین باp-نیتروبنزیل برماید سنتز شد. محصول واکنش به وسیله کلریدقلع و هیدروکلریک اسید به آمین نوع اول احیا شد. نمک آمونیوم چهار ظرفیتی شامل آمین نوع اول دی آزوته شد تا قسمت نمک دی آزونیوم رنگ آزو را تشکیل دهد. سپس نمک آزونیوم با-H اسید و-J اسیدی که با ساینیوریک کلراید و سولفانیلیک اسید واکنش داده است، کوپل میشود. رنگزاهای مشابه نیز با مراحلی شبیه به این رنگزاها بدون مرحله نمک کواترنری آمونیوم تهیه میشوند.ساختمان شیمیایی رنگزاهای جدید به وسیله آنالیزهای H-NMR و FTIR بررسی شدند.خواص اسپکتروسکوپی رنگزاها با اندازهگیری مقادیرεmax و λmax در محلول آب بررسی شد. اثرات ضدباکتری برای رنگزاها با استفاده از روش مینیمم غلظت بازدارندهMIC)برعلیه باکتریهای Staphylococcus و Escherichia coli aureus مورد مطالعه قرار گرفت