سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سما خان میرزایی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
آتوسا پاشایی –
مجید منتظر –
نسرین صمد – دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

در این مقاله عملیات رنگرزی و ضد میکروبی کالای پنبه ای با استفاده از رنگزای مستقیم با سه فام آبی، زرد و قرمز وماده ضد میکروبی کاتیونی ستیل تری متیل آمونیوم برمید انجام شده است. تاثیر ماده ضد میکروبی در فرایند رنگ رزیروی جذب رنگزا، ثبات شستشویی و لکه گذاری، ثبات نوری ، طول خمشی و عملکرد ضدمیکروبی نمونه ها بررس ی و گزارش شده است. نتایج نشان داده کهCTAB)در برابر باکتریS.aureusرهایش داشته و به صورتBiocide عمل کردهولی در برابر باکتری E.coli رفتارBiostatic داشته است. در مجموع رنگرزی و ضد میکروبی همزمان با ۵% نمک سدیم کلرید CTAB)5%و۲% رنگزای مستقیم آبی، بهترین عملکرد ضد میکروبی را در برابر باکتریS.aureus نشان داده است. همچنین نمونه ای که ابتدا به روش رنگرزی و ضد میکروبی همزمان با ۵% نمک سدیم کلرید،CTAB)1% و۲% رنگزایمستقیم آبی تهیه و سپس درCTAB)3%عمل آوری شده، بهترین عملکرد ضد میکروبی را در برابر باکتری E.coli نشان داده است.