سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیقه کامران – استاد یار ، دانشگاه پیام نور) گروه شیمی، دانشگاه پیام نور
علی آزاد –

چکیده:

در کارخانجات صنعتی از رنگ ها به میزان زیادی استفاده می شود بنابر این، فاضلاب این دسته از کارخانجات حاوی مقادیر زیادی مواد رنگی است که برخی از آن ها به شدت سرطانزا می باشد. در تحقیق حاضر, نانوذره اکسیدآهنFe3O4 سنتز و به عنوان جاذب مورد استفاده قرار گرفت. میانگین اندازه و ریخت شناسی سطح نانوذرات به وسیله TEM ، XRD تعیین گردید و رنگبری دو رنگ , Direct Yellow 142 (DY142) و BromopyrogallolRed (BPR) از نمونه های آبی توسط تکنیک جذب سطحی بررسی شد. بالاترین درصد جذب و نیز ماکزیمم ظرفیت جذب Fe3O4، به ترتیب برای رنگ های DY142 و BPR 72/96 ، ۲۱/۹۸ و ۱۰۰ ، ۸۲/۵۶ می باشد، فاکتورهای مختلف موثر در جذب، نظیر PH، غلظت رنگ، قدرت یونی، دما، زمان و مقدار نانوذره بررسی و بهینه گردید. بررسی اثر دما نشان داد که فرایند جذب سطحی بر روی نانوذرات مذکور به ترتیب در مورد DY142 و BPR گرمازا و گرماگیر می باشد. بررسی مدل های ایزوترمی نشان داد و فرایند جذب سطحی هر دو رنگ توسط نانوذرات اکسید آهن، از مدل ایزوترمی لانگمیر تبعیت می کند.