سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

چکیده:

بر اساس شعارهای چند دهه اخیر در سطح بین الملل مانند:آموزش برای همه ،همه با هم یادگیری ، جهان در صلح و…گویای این مطلب است که سازمانهای اداری، آموزشی،اجتماعی تا قرن بیست یکم و سازمانهای مجازی ، فضایی و… در هزاره سوم نیاز به بازبینی وبازآفرینی دارند واز طریق روشهای معمول نمی توان منابع انسانی آنها را پرورش داد وبازآموزی کرد.با عنایت به چنین اهدافی لازم است برای پایداری منابع انسانی ،رموز نوینی را بکار بست. از جمله با روشهای آموزش و یاد گیری مانند تدریس خرد،هیفای نقش، فلاندرز،آموزشهای کارگاهی مسائل سازمانی را شناسائی کرد ودر صدد حل چالشها بر آمد.یکی از این روشها استفاده از کنفرانسهای آموزشی از راه دور و نزدیک است .در این مقاله از سیستم مدیریت پروازغازها استفاده می شود که نوع یادگیری مشارکتی جیک سو را بکار می بندد وبا ارائه پنج درس و دوازده پیام آموزشی مدیریت نحوه توانمند سازی منابع آموزشی را به عنوان رمز پایداری سازمان ترسیم می کند