سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید وفائی جهان – گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید ستایشی – گروه مهندسی هست های (پرتوپزشکی)، دانشکده فیزیک و علوم هست های دانشگاه
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله کوشش شده است روشی نوین در رم زگذاری اطلاعات با استفاده از اتوماتای سلولی ارائه شود . این روش با ترکیب قابلی تهای ثبا تهای بازگشتی خطی (LFSR) و اتوماتای سلولی، تابع ی ایمن، برای رمزگذاری بلوکی ارائه م یدهد که علاوه بر رمزگذاری و رمزبرداری اطلاعات بصورت بلوکی ، عام لهای محیطی همچون نورآفتاب، دما، رطوبت و … م یتوانند الگوی رمزگذاری را تغییر دهند.
مزیت روش رمزگذاری فوق نسبت به رو ش های دیگر، ( ۱) عدم وابستگی مولد اعداد تصادفی به هسته اولیه، ( ۲) ایجاد دنباله طولانی از اعداد تصادفی با آنتروپی بیشینه، ( ۳) قابلیت رمزگذاری بلوکی و پیاد هسازی راحت سخ تافزار آن، ( ۴) افزایش پیچید هگی رمزگشایی با ایجاد حساسیت به عامل محیطی همچون دما و ( ۵) استحکام الگوریتم در برابر تغییرات ناچیز دمای محیط(خطای ح سگرهای حرارتی ) در فرستنده و گیرنده م یباشد.