سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن نیکخواه کوچکسرایی – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت
علیرضا دانشمند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمد محمدیان – کارشناس خاک
مجتبی معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرسیستم های تغذیه آلی، تلفیقی، شیمیایی و باکتری های افزاینده رشد بر مراحل فنولوژی، عملکرد و اجزائ عملکرد رقم پرمحصول شیرودی برنج و همچنین در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی،آزمایشی درسال ۱۳۳۱ در ایستگاه تحقیقات برنج کشور آمل اجرا شد. -آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل با ۴ تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. مصرف نیتروژن به عنوان عامل اصلی در دو سطح، مصرف نیتروژن معمول ) ۲۵۱ کیلوگرم درهکتار( و نصف میزان مصرف نیتروژن معمول بود. استفاده از کودبیولوژیک سوپر نیترو پلاس به عنوان عامل فرعی بود که شامل عدم مصرف کودبیولوژیک، مصرف ، مصرف به صورت محلول پاشی درخزانه، مصرف به صورت آغشته نمودن ریشه های نشاء و مصرف در زمین اصلی پس از نشاءکاری بود. نتایج تجزیه آماری داده ها نشان داد که تعداد کل پنجه و وزن هزار دانه تحت تأثیر کود قرار نگرفتند. ولی تعداد پنجه بارور، ارتفاع بوته، طول خوشه، تعدادخوشه چه درخوشه، میزان درصد پروتئین دانه و کاه، بیوماس، شاخص برداشت و عملکرد دانه تحت تأثیرکود قرار گرفتند. صرف نظر از مقدار مصرف کود شیمیایی نیتروژن، مصرف کود بیولوژیک موجب افزایش معنی دارعملکرد دانه گردید. با این حال بیشترین عملکرد دانه مربوط به مصرف معمول نیتروژن و مصرف کود بیولوژیک درزمین اصلی پس از نشاء کاری، به میزان ۵۳۳۳ کیلوگرم درهکتار بوده است. با استفاده از کودهای بیولوژیک و با صرفه جویی پنجاه درصدی مصرف کود شیمیایی می توان عملکرد دانه را نسبت به زمانی که مصرف ۷ درصد افزایش داد. بنابراین نتیجه گرفته می شودکه با استفاده از کود بیولوژیک نه تنها می توان / معمول کود نیترو ژن اعمال می شود، به میزان ۵ ازمصرف بی رویه کودهای نیتروژنه پرهیز نمود بلکه به دلیل اثرات مثبت متعدد کود بیولوژیک می توان محصول قابل قبولی تولید نمود وازآلودگی محیط زیست نیز جلوگیری نمود.