سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا صادقی – سمنان، سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سمنان، کارشناس ارشد مدیریت صن
حمیدرضا قدس – سمنان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سمنان، کارشناس ارشد مهندسی صنا
میثم طاهریان – سمنان، سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سمنان–کارشناس مهندسی صنایع-

چکیده:

یکی از راه کارهای توسعه پایدار ،جهت دهی صنایع کوچک و متوسط به سمت خوشه شدن می باشد . شکل گیری یک خوشه بر اساس اصل کارایی جمعی و مبتنی بر تمر کز جغرافیایی شرکت های هم تخصص و ایجاد مجموعه ای متعامل ، با تهدیدها و فرصت هایی مشترک می باشد .منظور شناسایی صحیح مناطق مستعد برخوردار از حداقل سطح بنگاهها و در نهایت برقراری روابط قوی بین آنها می باشد.در این مقاله در ابتدا در مورد خوشه های صنعتی مطالبی ارائه شده و همچنین مزایای خوشه های صنعتی و رقابت پذیری آنها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت اهمیت و نقشخوشه ها مطرح گردیده است.