سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینا اقبالی – دانشکده علوم کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علی نقی فرح – دانشکده علوم کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

منظور بررسی اثرات رقابتی تراکمهای مختلف علف هرز سلمهتره بر فراسنجههای رشدی سیبزمینی، آزمایشی گلدانی در شرایط کنترل شدهی گلخانه در سال ۱۳۸۹ انجام شد. آزمایش بر پایه ی طرح کاملا تصادفی ( CRD) با ۵ تیمار در ۳ تکرار در شیراز بود. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از تراکمهای صفر، ۲۴ ۸ و ۱۲ بوته علف هرز سلمهتره در گلدان. در هر گلدان یک بذر سیب زمینی (غده) کاشته شد و پس از اطمینان از جوانهزنی، به تعداد کافی بذر علف هرز در گلدانها کاشته شد. پس از جوانهزنی علف هرز سلمهتره، نهالبذرها براساس پروتکل آزمایش، در تراکم مورد نظر تثبیت شد و گیاهان هرز اضافی حذف گردیدند. فراسنجههای اندازهگیری شده رشد عبارت بودند از: الف- وزن تر برگ، ساقه، ریشه و غده، ب- وزن خشک برگ، ساقه و ریشهی و – پ تعداد غده و ساقه و طول ساقهی سیب زمینی.افزون بر این، وزن تر و خشک علفهای هرز نیز تعیین شد. کلیه اعداد و ارقام به دست آمده از آزمایش با استفاده از امکانات کامپیوتری و با کمک نرم افزارsas مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان دادند که علف هرز سلمهتره با تراکم ۲ بوته در گلدان موجب کاهش معنیدار بیشتر فراسنجههای رشد مانند تعداد و وزن غده وهمین طور وزن تر و خشک ساقهی سیبزمینی در مقایسه با شاهد بدون علف هرز شد. این نتایج نشانگر آن است که تراکم چهار بوته علف هرز سلمهتره باعث کاهش شدید و معنیدار کلیهی فراسنجههای رشدی (به غیر از تعداد ساقه درسیبزمینی) در مقایسه با شاهد بدون علف هرز شد. به طور کلی، رابطه اکثر فراسنجههای رشدی با تراکم علف هرز خطی بود.