سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه حیدرآبادی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
محمدرضا زارع مهرجردی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سکینه شمس الدینی – دانشجوی دکترا اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

همه کشورها سرانجام به کاروان جهانی می پیوندند، این الحاق بی تردید بخش های مختلف اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از این بخش ها بخش کشاورزی است. از این جهت، این مقاله بهشناسایی رقابت پذیری محصولات کشاورزی منتخب ایران پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی می پردازد. برای دستیابی به این هدف از شاخص مزیت نسبی آشکار شده و شکل متقارن این شاخص طی دوره ۲۰۰۹-۲۰۰۰استفاده گردید و در نهایت مشخص شد که ایران در برخی از محصولات همانند پسته، خرما، کشمش، انجیر خشک و… دارای مزیت است و قادر به رقابت در سطح بین المللی است و چون بحث مزیت نسبی یک بحث ایستا نیست پیشنهاد می شود با سیاستهای مناسب در جهت افزایش بهرهوری این محصولات گام برداشته تا با حفظ مزیت نسبی، زمینه صادرات بیشتر محصولات را فراهم کرد.