سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزاد آقاکریم علمدارا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیGIS
علی منصوریان – استادیار گروه GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد طالعی – استادیار گروه GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیاوش صدقی – دانشجوی مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده:

به دلیل وجود ناهمگونی معنایی در زیرساخت های داده مکانی موجود، بازخوانی، به اشتراک گذاری، تلفیق داده ها و همچنین استفاده مجدد از داده های مکانی با مشکلاتی همراه است. با توجه به اینکه استفاده از هستی شناسی به عنوان روش اصلی توصیف معنایی داده های مکانی مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین متدولوژی مورد نظر جهت رفع این ناهمگونی معنایی م یبایست براساس هست یشناسی عمل نماید. بدین منظور سنجش همانندی معنایی با قابلیت تعیین میزان مشابهت میان موجودیت های هستی شناسی، قادر است ناهمگونی معنایی موجود در زیرساخت داده مکانی را برطرف نموده و در نتیجه بازخوانی و تلفیق موجودی تهایی که از لحاظ معنایی همانند هستند را امکان پذیر سازد. این مقاله یک مدل جدید سنجش همانندی معنایی براساس هست یشناسی و منطق توصیفی را جهت رفع ناهمگونی معنایی زیرساخت داده مکانی ارائه نموده است. زیرساخت داده مکانی شرکت انتقال گاز ایران به عنوان مطالعه موردی جهت پیاد هسازی و تبیین کاربرد عملی مدل ارائه شده معرفیگردیده است