سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمجتبی واردی کولائی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
حمیدرضا محمدی دانیالی – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدمحمدکاظم اخلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلاتی که درسنتز تولید تابع مکانیزمهای چهارمیله ای توجه کمتری به آن شدها ست عیب شاخه ای می باشد زیرا نقاط دقتی که مکانیزم براساس آنها طراحی شده است می توانند از دو شاخه مختلف از مکانیزم قرارگیرند و درعمل شاید مکانیزم طراحی شده نتواند همه نقاط دقت مورد نظر را ردیابی کند دراین مقاله از مفهوم زاویه انتقال درمکانیزم برای یکی از شاخه ها مثبت و برای دیگری منفی خواهد بود درنتیجه می توان مساله به گونه ای حل کرد که سینوس زاویه انتقال برای همه نقاط دقت مثبت و یا منفی شود به عنوان نمونه سنتز تولید تابع مکانیزم چهارمیله ای صفحه ای برای سه نقطه دقت و با رفع عیب شاخه ای حل شده است و نتایج خوبی بدست آورده است همچنین الگوریتم مورد استفاده قابلیت طراحی مکانیزمی را داردکه سینوس زاویه انتقال آن درتمامی نقاط دقت از مقدار معینی بالاتر باشد.