سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اصغر زاجکانی – دانشجوی دکتری، دانشگاه گیلان، دانشکده مهندسی مکانیک
مرتضی نیکوئیها – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشگاه گیلان، دانشکده مهندسی مکانیک
ابوالفضل درویزه – دانشیار، دانشگاه گیلان، دانشکده مهندسی مکانیک
کاوه نجفی – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشگاه گیلان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

سازهها در کاربردهای مختلف مهندس ممکن است در معرض ضربه اجسام خارجی یا شوک موج حاصل از انفجار قرار گیرند. از اینرو تحلیل رفتار آنها برای مهندسان طراح حائز اهمیت میباشد. در این مطالعه پاسخ دینامیک-پلاستیک یک ورق دایرهای با تکیهگاه گیردار تحلیل شده است، که برای حل مسئله حاضر، رفتار ماده پلاستیک صلب در نظر گرفته شده است و جنبههای مختلف پاسخ مانند زمان واماندگی ۱ و سرعت بحرانی که در آن ورق از تکیهگاه جدا میشود و همچنین تابع تغییر شکل ورق، تعیین شدهاند. انرژی جنبشی باقیمانده ورق بعد از واماندگی باعث میشود که تغییر شکل ورق تا زمانی که حرکت ورق به صورت صلب درآید، ادامه پیدا کند. در آخر بعد از حل معادلات حاکم ورق دایروی تحت بار انفجاری ، مقایسهای بین پاسخهای ورق در دو حالت تکیهگاه ساده و گیردار ارائه میشود