سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد کاظمینی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهدی دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ، دانشگاه زنجان

چکیده:

همانطور که می دانیم شرایط زمین شناسی و جنس زمین پیرامون، ابعاد تونل، عمق قرارگیری تونل ها علاوه بر اثرگذاری بر روش اجرای عملیات حفاری، در چگونگی نصب، فاصله، تعداد و نوع ابزارهای دقیق مورد استفاده نیز تاثیر گذار می باشد . اطمینان از صحت انتخاب پارامترهای مقاومتیخاک به دست آمده از مطالعات ژئوتکنیکی یکی از موضوعات مهم در طرح های عمرانی به خصوص در مقوله تونل سازی می باشد. همچنین بررسی صحت مدل سازی و آنالیز عددی و مقایسه آن با شرایط واقعی جهت بهینه سازی طرح دارای اهمیت زیادی می باشد. بنابراین مقایسه نتایج آنالیزهای عددی و تغییر شکل های اندازه گیری شده نتایج بسیار مهمی را به دست می دهد. یک روش کارا و دقیق برای تعیین پارامترهای ورودی ژئومکانیکی مصالح زمین استفاده از روش آنالیز برگشتی است که در آن با بهره گیری از نتایج حاصل از رفتارنگاری و ثبت عکس العمل های برجای زمین شامل تنش ها و کرنش ها پس از حفاری تونل، می توان پارامترهای واقعی توده دربرگیرنده را تعیین نمود و از آن برای تصحیح طراحی فضای زیرزمینی و سازه نگهدارنده در فازهای آتی و پروژه های مشابه سود جست. در این مقاله برخی نتایج بدست آمده از ابزار دقیق و کاربرد آن در پروژه متروی کرج مورد بررسی قرار خواهد گرفت