سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی حیدری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان و دانشجوی دک

چکیده:

آنالیز غیر خطی اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار ANSYS ویرایش ۱۰ ، روی شش تیر کنسول بتن آرمه که دارای طول های مختلف از۰/۵ تا ۳ متر و با افزایش ۰/۵ متر طول در هر تیر و در معرض گشتاور پیچشی متمرکز در انتهای آزاد آن است انجام شده است. تیرهای با گشتاور پیچشی یکسان طراحی شده اند. تأکید اصلی در این مطالعه روی اثر طول تیر (نسبت دهانه به عمق) روی مقاومت پیچشی و نیز رفتار تیرهای بتن آرمه مستطیل شکل و اثر تقویت پیچشی در قبل و بعد از مراحل ترک خوردگی تحت بارگذاری است. به این نتیجه رسیده می شود که تیرها با نسبت دهانه به عمق برابر و یا بیشتر از ۴ مقاومت پیچشی یکسانی را نشان می دهند و کمتر از این مقدار و با نسبت کوچکتر ، سطح مقطع و تقویت پیچشی ثابتی برای همه تیرها در نظر گرفته می شود. قبل از ترک خوردگی تنش ها در آرماتور طولی و عرضی تقریبا ناچیز است و مقدار آن بسیارکمتر از تنش تسلیم حتی درمراحل شروع ترک خوردگی است. آرماتورها در زمانی که گشتاور پیچش نهایی اعمال می شود و پس از گسترش عرضی ترک و در تیرکوتاه تر تسلیم و جاری می شوند. سوالات تحقیق: تأکید اصلی در این مطالعه روی اثر طول تیر (نسبت دهانه به عمق) روی مقاومت پیچشی و نیز رفتار تیرهای بتن آرمه مستطیل شکل و اثر تقویت پیچشی در قبل و بعد از مراحل ترک خوردگی تحت بارگذاری است