سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد بزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
محمدعلی کافی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
زهرا عندلیب – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
حامد اسمعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

هندسه و مواد غیرخطی بکاررفته در سیستم دروازه ای OBS مورد بررسی سبب استفاده از آنالیز خاصی برای بررسی آن می شود قطرهای خارج از مرکز معرفی شده در این سیستم باعث رفتار غیرخطی هندسی میشود استفاده از طیف تغییر مکان پایه تکراری هندسه و مصالح غیرخطی بکاررفته در سیستم دروازه ای نیاز به آنالیز هیسترسیس را القا می کند نتایج این آنالیز و بررسی رفتار بار – تغییر مکان سیستم دروازه ای به سختی و سخت شدگی غیرخطی سیستم دروازه ای منجر می شود که برطبق الگوی دو نقطه ی ج اری شدگی ناشی از شکست کششی بادبندهای مختلف می باشد الگوریتم این آنالیز با ترکیب برنامه های دینامیکی آنالیز دینامیکی – لرزه ای را برای یک طبقه یا چند طبقه از قاب با سیستم دروازه ای انجام میدهد.