سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

خدایار ابیلی – دانشیار دانشگاه تهران
کریم شاطری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
علیرضا یوزباشی – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
حاتم فرجی ده سرخی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ویژگی ها ابعاد متغیرهای پیش شرط و پیامدهای آن پرداخته شد. براین اساس چهارسوال پژوهشی پیرامون موضوع طرح و مورد بررسی واقع شده است روش انجام پژوهش تحلیل اسنادی و مبتنی بر ادبیات نظری بوده و به منظور گرداوری داده ها ی لازم جهت پاسخگویی به سوالهای پژوهش اسناد و مدارک موجود مرتبط و در دسترس با استفاده از فرم گرداوری داده ها جمع اوری و به شیوه کیفی تحلیل شده اند یافته های پژوهش عبارتند از: با توجه به تجزیه وتحلیل ادبیات عمده ترین ویژگیهای رفتار شهروند سازمانی عبارتند از: نوعی تمایل درونی است ونه بیرونی ، رفتاری خودجوش و اگاهانه است در شرح شغل افراد پیش بینی نشده است خاطر انجامش پاداش رسمی دریافت نمی شود و همچنین فرد به خاطر انجام ندادنش تنبیه نمی شود. عمده ترین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی شامل: جوانمردی، نوعدوستی، اداب اجتماعی، وجدانکاری، وفاداری سازمانی، خود بهبودی و نزاکت د رسازمان می باشد. تحقیقات زیادی حول شناساییعوامل پیش شرط رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است یافته ها حاکی از آن است که متغیرهایی از جمله رضایت شغلی، عدالت سازمانی، ویژگیهای شخصیتی، رفتارهای رهبری، ادراک نقش، تعهد سازمانی، سن کارکنان به عنوان عمده ترین مولفه های پیش شرط در بروز رفتار شهروند سازمانی مورد شناسایی قرارگرفته اند.