مقاله رفتار شهروندی اعضای هیات علمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: رفتار شهروندی اعضای هیات علمی
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله سنجش
مقاله استادان دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرابی وحیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی صامع

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مباحث مدیریت، توجه قابل ملاحظه ای برای فهم تاثیر نقش های فرا وظیفه ای کارکنان بر عملکرد سازمان انجام شده است. انجام این نقش های فرا وظیفه ای از سوی کارکنان را می توان به عنوان رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفت. اگر دانشگاه را به عنوان یک سازمان در نظر بگیریم، بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از سوی استادان دانشگاه می تواند عملکرد دانشجویان و در نهایت عملکرد دانشگاه را تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر خود قرار دهد. هدف اصلی تحقیق حاضر نیز سنجش میزان بروز رفتار شهروندی سازمانی استادان دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است. در این پژوهش که از نوع توصیفی – پیمایشی است، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر مبنای تقسیم بندی ارگان شامل: نوع دوستی، وجدان کاری، ادب، فضیلت مدنی و گذشت و جوانمردی، مورد توجه قرار گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بتمن و ارگان (۱۹۸۶) است که ضمن تعدیل و تطبیق با نظر گروه پژوهش تعداد ۲۵ سوال آن در نظر گرفته شده است. پایایی ابزار از طریق روش آلفای کرنباخ (a=0.847) تایید شده است. نمونه آماری نیز از بین دانشجویان دانشکده مدیریت به تعداد ۳۳۰ نفر و از بین استادان دانشکده به تعداد ۱۶ نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده اند. روایی ابزار از طریق نظرات خبرگان گروه پژوهش به صورت صوری، محتوایی و در نهایت تحلیل عاملی تایید شد. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از روش های آمار استنباطی استفاده گردید. در نهایت نتایج نشان داد که اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در مجموع از سطح خوبی از بروز رفتارهای شهروندی سازمانی برخوردارند.