سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا سلامت پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی، دانشگاه گیلان
علی قربانی – دکترای خاک وپی، عضو هیئت علمی دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
یاسر جعفریان – دکترای خاک وپی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده:

رفتار خاک را می توان از طریق تنش موثر همه جانبه و بیان موقعیت نسبت تخلخل در ارتباط با خط حالت دائم بیان نمود. در این مطالعه سعی شده تا رفتار ماسه بابلسر را تحت شرایط مختلفی از قبیل تنش موثر همه جانبه و تراکم نسبی با استفاده از آزمایش های سه محوری استاتیکی فشاریزهکشی نشده مورد بررسی قرار گیرد. بررسی نتایج نشان می دهد که رفتار ماسه با افزایش تنش موثر همه جانبه همسان از حالت اتساعی به حالتانقباضی تغییر رفتار می دهد. از مشاهده رفتار بدست آمده از این ماسه را با بعضی از ماسه های مورد مطالعه نظیر ماسه های Ganga ToyouraوYamuna مقایسه گردیده است.