سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر فتحی مقدم – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
جلیل کرمان نژاد – دانشجوی کارشناسارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
اسماعیل ثابتی – دانشجوی کارشناسارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق فشارهای دینامیکی ناشی از جت خروجی از پرتابه جامی به ازای زوایای مختلفبرخورد رفتار سنجی شده است. دبی، فاصله افقی و عمودی محل برخورد از قله جت، زاویه برخورد جت به محل در رفتار فشارهای دنیامیکی نقش دارند. آزمایشات به ازای دبی های ۰/۱۱m2/s 0/18 ، ۰/۲۵ ، ۰/۳۲ ، ۰/۳۹ و زوایای برخورد ۰، ۶۰ ، ۳۰ ، ۶۰ ، ۹۰ درجه انجام شده است.جهت ثبت نواسانات فشاری از ترانسدیوسر استفاده گردیده است. بعد از برقراری رابطه بین پارامترها مشخصگردید که پارامترهای مستقل نسبت فاصله قائم قله جت، تا محل برخورد، به فاصله افقی آن) وq (زاویه برخورد) بیشترین تاثیر را در (نسبت ارتفاع فشار به ارتفاع سرعتی) دارند.در انتها روابطی جهت تعیین میزان حداکثر فشار دینامیکی ارائه شده است