سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهسا تقوی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حملونقل و ترافیک
علیرضا درزی رامندی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حملونقل و ترافیک
سید احسان سید ابریشمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حملونقل و ترافیک
غلام شیران – دکترای مهندسی حمل ونقل و ترافیک و آلودگی هوا

چکیده:

سختی یافتن یکفضای پارکمشکلی است که تمام رانندگان در نقاط مختلفشهر تهران به خصوصدر مناطق مرکزی شهر با آن مواجه هستند. در این مقاله به منظور رفتار سنجی تقاضای پارکینگشاغلین در سفرهای کاری، در یکمحدوده نمونه در شهر تهران(محدوده محصور بین خیابانهای ولیعصر، میرداماد، آفریقا و حقانی)، که به دلیل وجود کاربریهای اداری تقاضای زیادی برای پارکینگکاری دارد، اطلاعات لازم جمعآوری شده است. رفتار سنجی انتخاب وسیله شاغلین این محدوده برای سفر به محل کار با استفاده از مدلهای انتخاب گسسته از نوع لوجیتچندگانه ساده انجام شده است. با در نظر گرفتن سه طریق سفر به محل کار(خودروی شخصی، سرویسساعت اوج و سایر وسایل)، توابع مطلوبیت این سه طریق سفر تعیین شده و با استفاده از آن احتمال استفاده از هر یکاز طریقها توسط شاغلین محدوده محاسبه گردید. نتایج مدلسازی نشان میدهد که متغیرهای هزینه سفر(هزینه پارکینگو هزینه سرویس)، زمان سفر، کلاساقتصادی، سن، جنسیت، مدرک تحصیلی، وضعیت تأهل و استفاده از خودروی شخصی در حال حاضر پارامترهای اثرگذار بر طریق سفر به محل کار انتخاب شده توسط شاغلین محدوده هستند.