سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پدرام روانشناس – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
امید توسلی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

رفتار سدهای خاکی-سنگریز های در حین ساخت، انتهای ساخت و آبگیری و تعیین ضرائب اطمینان ( استاتیکی-شبه استاتیکی) آن از اهمیت برخوردار بوده و اطمینان از ایمنی در این مراحل ضروری است. در این مقاله جهت تعیین رفتار مراحل فوق پس از تعیین و مقایسه مشخصات مقاومتی مصالح خاکی مورد استفاده در سد در نر مافزار تفاضل محدود FLAC و FLAC 3D SLOPE بر اساس مدارک موجود در اجرای بدنه سد مارون و ابزار مناسب جهت انداز هگیری نمودار ارتفاع خاکریزی در مقابل زمان برای هسته رسی و نواحی شنی و ماس های پوست ههای بالا دست و پائیین دست و اطلاعات موجود بر اساس مراحل مختلف، به تعیین تن شها و نشس تها، فشار آب حفر های در ارتفاعات گوناگون و تحلیل پایداری در مراحل مختلف پرداخته شده است. سد خاکی – سنگریز های مارون بعنوان مطالعه موردی انتخاب و نتایج آنالیزهای عددی آن با نتایج ابزار دقیق مناسب آن مقایسه و ارائه شده است. تطابق مناسب نتایج آنالیز عددی با مقادیر انداز هگیری شده ابزار دقیق حکایت از انتخاب درست مشخصات مقاومتی خاک در نر مافزار و کارائی و مد لسازی صحیح در روش ارائه شده دارد.