سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی حسینی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه لرستان
علی هاشم ده پهلوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه ، بخش مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه لرستان

چکیده:

این مقاله بهبررسی روش المان محدود با استفاده ازنرم افزار آباکوس برای مدل سازی رفتار فشاری محوری در ستونهای کوتاه مایل قوطی می پردازد. دقت مدل عددی با مقایسه پیش بینی های عددی بدست آمده از مطالعات تجربیCFST شکل فلزی با مقطع مربعی پر شده از بتن نتایج بدست آمده نشانشده از بتن با ابعاد مقطع۲۰۰*۲۰۰*۳/۷۵ میلیمتر با زوایه مایل ۰-۹ درجه کنترل شدRHSانجام شده روی ستون داد که رفتار فشاری و رابطه کرنش و بارگذاری و مد گسیختگی پیش بینی شده از شبیه سازی های عددی همخوانی خوبی با نتایج بدست آمده از RHS 6 و /۳*۳۲۲* ۳/۵۷ و ۳۲۲ *۲۲۲*۲۲۲( )۸*۰۲۲*۰۲۲ روش تجربی باهم دارند. بعد از ارزیابی، مطالعه پارامتری روی سه مقطع تو خالی انجام شد و زاویه مایل بین ۰-۱۵ درجه تنظیم شد. مطالعه پارامتری ، بعضی از رفتارهای نمونه را به خوبی مشخص کرد و دامنه داده ها را میلیمتر نیزپیشنهاد شد CFST در این آزمایشات گسترش داد. به علاوه ، فاکتور کاهش ظرفیت باربری محوری برای ستونهای