سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن هرسیج ثانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
احمدعلی آماده – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
هادی مرادی – پژوهکده علوم و فناوری مهام

چکیده:

پوشش های نانو کریستال نیکل- تنگستن، سختی و مقاومت سایشی بالاتری در مقایسه با نانو کریستال نیکل خالص نشان می دهند و به عنوان جایگزینی مناسب از نظر زیست محیطی برای آبکاری کرم سخت مطرح هستند. تا کنون اغلب رسوبهای الکتریکی Ni-W بوسیله جریان مستقیم و از حمام بازی تولید شده اند. در این تحقیق حمام واتس اسیدی برای اعمال پوشش ا نتخاب شد و اثر چگالی جریان و سکل کاری آبکاری پالسی روی مورفولوژی و رفتار سایشی پوشش های نانو ساختار نیکل- تنگستن بررسی گردید. ساختار و مورفولوژی پوشش ها به وسیله آزمون تفرق اشعه X و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مطالعه شد. رفتار مکانیکی و تریبولوژیکی پوشش به وسیله آزمون های میکروسختی ویکرز و سایش پین روی دیسک بررسی گردید. نتایج نشان داد که اندازه دانه پوش با افزایش در سرعت هم زدن و کاهش در چگالی جریان و سیکل کاری به دلیل افزایش حضور W در رسوب کاهش یافت. این امر منجر به افزایش سختی و بهبود مقاومت به سایش پوشش نانو کریستال Ni-W شد.