سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم رسولی بیرامی – گروه زمی نشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان
بهنام شفیعی بافتی – گروه زمی نشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان
جعفر عمرانی – سازمان زمی نشناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران
فرانک حیدریان – واحد اکتشافات، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران

چکیده:

مطالعه ویژگ یهای زمی نشیمیایی سن گهای شوشونیتی استوک و دای کهای رزگاه با تاکید بر رفتار اورانیوم و عناصر نادر خاکی در طی تفریق ماگمایی نشان داد که سنگهای نفلین سینیتی به عنوان تفریق یافته ترین واحد سنگی استوک نسبت به میانگین نفلین سینیت های جهان از مقادیر پایین از عناصر ،Nb ،Hf ،Zr) HFS،(Ti ،Ta اورانیوم، و عناصر نادر خاکی برخوردار می باشند و مقدار Eu/Eu* ≤۱ است. افزایش مقدار اورانیوم همراه با کاهش فسفر، افزایش نسبت عناصر نادر خاکی سنگین به سبک، افزایش y وعناصرHFS وشرایط احیایی ماگمای مادر استوک و دایک های رزگاه تا پایان مراحل تفریق به تمرکز این عناصر عمدتاً در ساختار آپاتیت و کمتر در ساختار زیرکن نسبت داده شده است. نتیجه این سازگاری با بلور اورانیوم و سایر عناصر نادر خاکی در طی تفریق ماگمایی، منجر به رخداد ت اهنجاری های زمین شیمیایی از اورانیوم و عناصر همراه درتوده رزگاه شده است که غیراستخراجی و یا به عبارت بهتر فاقد ارزش اقتصادی می باشد.