سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی نقیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
کیوان رئیسی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
محمدحسین فتحی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

از تکنیک رسوب فیزیکی بخار برای اعمال پوششTi/TiNروی زیرلایه فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال با ضخامت ۲ میکرومتراستفاده شد. آزمون تفرق اشعه ایکس نشان دهنده تشکیل ساختار کریستالیFCC برایTiN با جهت گیری کریستالی صفحات ( ۲۲۰ ) و سختی حدود ۲۶۰۰ ویکرز بود. نتایج نشان داد که پوششTi/TiN نه تنها مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن را در محلول رینگر (در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد) بهبود بخشید بلکه پتانسیل شکست را نیز شدیدا افزایش د اد.آزمون های تریبوخوردگی در شرایط پتانسیل مدار باز نشان داد که پتانسیل فولاد زنگ نزن در حین سایش، برخلافنمونه با پوشش Ti/TiN به دلیل توانایی بیشتر آن برای ترمیم فیلم رویین افزایش یافت. این در حالیست که حجم از دست رفته در حین سایش برای نمونه با پوششTi/TiNبه دلیل سختی و مقاومت خوردگی بالاتر آن کمتر از فولاد زنگ نزن بود.