سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرج اله هدایت – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
تقی شهرابی – دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این پژوهش مقاومت به خوردگی شیاری فولاد زنگ نزن، تاثیر حفاظت کاتدی بر خوردگی شیاری این آلیاژ و توزیع جریان و پتانسیل در درون شیار مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظور دو سری آزمایش به صورت جداگانه انجام شد. در قسمت اول برای ایجاد شیار از دو واشر پلاستیکی مطابق با استاندارد ASTM G0078-01 و برای حفاظت کاتدی از آندهای فداشونده فولاد کربنی، روی و آلومینیم استفاده شد. نتایج نشان داده، برای جلوگیری از خوردگی شیاری فولاد زنگ نزن باید سطح سازه به پتانسیل های منفی تر از ۷۰۰- میلی ولت (SCE) پلاریزه شود. نتایج بررسی های آزمایشگاهی نشان م یدهد، در مواردی که از فولادهای کربنی استفاده م یشود ، حفاظت کامل در نسبت سطح آند به کاتد ٢٠ به ١ به دست م یآید و در نسبت سطح های بیشتر از این مقدار نواحی درون شیار مقداری حساسیت به خوردگی نشان م یدهند. در مواردی که ازآندهای روی و آلومینیم استفاده شده، حفاظت کامل نواحی درون و بیرون شیار تحت شرایط مختلف در نسبت سطح ۵٠ به ١ نیز امکان پذیر م یباشد. در قسمت دوم این تحقیق، توزیع جریان و پتانسیل درون یک شیار ایجاد شده بین دو تکه دایره ای شکل از فولاد زنگ نزن به قطر ٢۵٠ میل ی متر و ضخامت ۰/۷ میلی متر که فاصله بین آنها به اندازه ۰/۶ میلی متر م یباشد ، مورد مطالعه قرار گرفت . توزیع جریان و پتانسیل با گذشت زمان به دلیل کاهش اکسیژن و افزایش رسانایی محلول درون شیار یکنواخت تر می شود . از طرفی پتانسیل و جریان کاهش بیشتر و یکنواختی کمتری را هنگامی که پتاسیل منفی تر اعمال م یشود، نشان م یدهد. بر پایه این یافته ها، مکانیزم پیشنهادی ارائه گردیده است.