سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحدت روحی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه
سهیلا جوادیان –
اکبر حیدری –
جعفر اکبری –

چکیده:

داده های هدایت / غلظت برای محلول آبی ماده ی فعال سطحی ستیل تری متیل آمونیوم CTAB درحضور ۰/۱و۰/۲ درصد وزنی مایعات یونی ۱-بوتیل – ۳-متیل ایمیدازولیوم کلرید BmimCl 1-هگزیل-۳-متیل-امیدازولیوم کلرید HxmimCl و ۱-بوتیل -۳- متیل ایمیدازولیوم برمید BmimBr دردمای ۲۵درجه سانتی گراد تعیین شدند. این داده ها برای تعیین غلظت بحرانی تشکیل میسل CMC بصورت تابعی از طول زنجیر و آنیون مایع یونی مورد استفاده قرارگرفت . ضریب نفوذ میسلی Dm و پارامتر برهمکنش بین میسلی kd برای CTAB درحضو رمایع یونی با استفادها ز ولتامتری چرخه ای CV محاسبه شد تاثیر مایع یونی برنحوه ی میسلی شدن CTAB مورد بحث قرارگرفت.