سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه مناف زاده – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه صنعتی ارومیه
مبین عبدالعلی پور – کارشناس طراح خط لوله، مهندسین مشاور ژرف آذران صدر
حجت شیری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

عدم تماس خط لوله با بستر ناهموار دریا در محدوده free span ها باعث عبور جریانات آزاد از مقطع لوله شده و نوسانات توزیع تنش در جداره لوله در اثر ایجاد گردابه ها در پایین دست جریان میشود که این نوسانات مهمترین سهم آسیب خستگی را در طول عمر لوله تشکیل میدهند .رفتار سازه خط لوله در مقابل این نوع ارتعاشات دینامیکی به عوامل متعددی از جمله هندسه تکیه گاه و پارامتر های سازه ای وابسته است که در این مقاله به شبیه سازی عددی و مطالعه آنها پرداخته شده است . توزیع آسیب خستگی وارده بر لوله در span های متوالی و همچنین اثر برخی پارامترهای سازهای روی عمر خستگی از جمله مواردی است که مورد مطالعه قرار گرفته است.در این مطالعه جهت انجام شبیه سازی عددی و تحلیل دینامیکی مودال خط لوله از نرم افزار ABAQUS استفاده شده و با استفاده از برنامه نویسی VBA در محیط Excel پس پردازش اطلاعات خروجی برای محاسبه عمر خستگی تحت توصیه های آیین نامه طراحی انجام گرفته است. نتایج خروجی مطالعه حاکی از وابستگی شدید عمر خستگی به پارامترهای هندسی، سازه ای و ژئومکانیکی سیستم میباشد بطوریکه شناخت دقیق رفتارخط لوله در span ها را با پیچیدگی های فوق العاده ای همراه میسازد