سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد مهدی طلاکش – دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی شیمی
مرتضی صادقی – دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

رفتارتراوایی گاز مخلوط سه جزئیCH4/CO2/H2S ازغشای پلی یورتان اتر درشرایط عملیاتی مختلف مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که با افزایش دما فشار و غلظت گاز H2S درمخلوط گازی تراوایی گازهای اسیدی H2S,CO2 ودرنتیجه گزینش پذیری CO2/CH4 وH2S/CH4 افزایش قابل توجه می یابد حداکثر گزینش پذیری H2S/CH4 و CO2/CH4 بدست آمده به ترتیب ۲۷۲و۱۶/۲ درمخلوطگازی حاوی ۰/۶۶ درصد مولی ازگاز H2S است.