سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی ابراهیمی فر – دانشکده مهندس مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی زندرحیمی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور افزایش طول عمر و عملکرد فولاد ضد زنگ فریتی به کار رفته در پیل های سوختی اکسید جامد به عنوان اتصال دهنده، می توان از یک لایه پوشش بر روی این اتصال دهنده ها استفاده کرد. در این تحقیق از فولاد فریتی ضد زنگ AISI430 پوشش داده شده توسط منگنز به روش سمانتاسیون فشرده استفاده شد. برای بررسی رفتار اکسیداسیون این فولاد از نمونه های پوشش داده شده و بدون پوشش استفاده شد. اکسیداسیون نمونه ها به مدت ۲۰۰ ساعت در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد انجام شد. برای بررسی رفتار الکتریکی، مقادیر مقاومت ویژه سطحی (ASR) نمونه های پوشش داده شده و بدون پوشش در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد تا مدت زمان ۲۰۰ ساعت اندازه گیری شد. بررسی ها نشان می دهد که در اکسداسیون همدما، نمونه های بدون پوشش افزایش وزن بیشتری نسبت به نمونه های پوشش دار داشتند. عدم مخافظت سطح توسط لایه اکسیدی کرومیا و رشد این لایه باعث افزایش وزن بیشتر نمونه های بدون پوشش می شود. در بررسی مقادیر ASR بدست آمده، نتایج تفرق اشعه ایکس (XRD) نشان می دهد که اسپینل های تشکیل شده ( Mn(3)O(4 و (MnFe(2)O(4 در نمونه های پوشش دار در حین اکسیداسیون باعث کاهش ASR شده اند. این مقدار بعد از ۲۰۰ ساعت اکسیداسیون در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد برای نمونه های پوشش دار( ۱۷/۴mΩcm(2 و برای نمونه های بدون پوش (۳۶/۱mΩcm(2 بدست آمد.