سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اعظم وزیری نسب – عضو هیئت علمی و مدرس حوزوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان

چکیده:

تفکر محوری سازنده ،ضروری ومفید است. و تفکر به منزله ی زیر بنای رفتار انسان جایگاه ویژه ای دارد وبرای تقویت ،اصلاحوآسیب شناسی رفتار ،لازم است که تفکرات را شناسایی کنیم .مساله ای که مطرح است اینکه آیا هر اندیشه ای رامیتوان مفیدوسازنده ارزیابی کرد یاتفکرات زیانباری وجودداردکه باید آنهارا شناسایی ومزاحمتشان رادرفرایند تفکر،مهار کرد؟هدف پژوهشاین است که به تفکرات آسیب زاومضر ،همچون تفکر خرافی ،تفکر بسته وتفکر وذهنیت های منفی که از آنها به عنوان تفکر غیرانطباقی یاد میشود،پرداخته وحد ومرز ،انواع وراه های مقابله باآن راتبیین کند . روش این پژوهش تحلیلی ،توصیفی ومتکی بهمتون دینی وروانشناسی است . این پژوهش نشان میدهد که تفکرات غیر انطباقی ،انسان رااز حقیقتی که درعالم روی میدهد،دورمیکند وبیراهه هاراراه نشان میدهد وسرابی میشود که انسان را به خطر می اندازد .پس باید باظهور وبقای چنین تفکراتیمقابله کرد.راهکارهای مقابله باتفکر مزاحم ،به نوع تفکر ومقایسه ی باورهای معقول ونامعقول ارتباط دارد که انسانها میتوانندباتمرکز برنقاط قوت ،به حذف یاکنترل آن اقدام کنند.