سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده طاهره موسوی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
عبدالعظم اجیلی – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و من
کورش رضایی مقدم – استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

بحران آب از جمله چالشهای مهم امروزی در جهان است و بخصوص مناطق خشک و نیمه خشک همچون ایران است بسیاری از کارشناسان نگران آن هستند که استفاده از منابع آب در ایران بدون در نظرگرفتن محدودیت آن دراینده مشکلات جدی را ایجاد نماید از این رو مدیریت منابع آب از موضوعی فرعی به مساله ای محوری و پراهمیت تبدیل شده است بطوریکه بررسی رفتار کشاورزان در قبال منابع آب از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد این پژوهش بر آن است تا رفتارهای مدیریت آب کشاورزان فعال درمحدوده ۳ شبکه آبیاری و زهکشی زهزه جراحی ، مارون و سدگتوند مقایسه نموده و برخی از عوامل تاثیر گذار بررفتارهای آنها را در منطقه شناسایی نماید جامعه آماری این تحقیق ۱۱۲۵ نفر از کشاورزان استان خوزستان بودند که ۲۷۸ کشاورز به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که در مجموع کشاورزان فعال در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی گتوند از رفتارهای مدیریت انتخاب گردیدند.