سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهروز فروتن کیا – دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرضا نواح – استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد پورترکارونی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز(

چکیده:

رفتار زیستمحیطی، رفتاریست که فرد در برخورد با محیطزیست از خود بروز می دهد. پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث تقویت رفتارهای محیطگرایانه می شوند، پیچیده است. در این مقاله جهت بررسی مهمترین عوامل شکل گیری رفتارهای محیط گرایانه، مدلی تلفیقی ارائه شده است.در این مدل چهار دسته عوامل جمعیتی( سن، جنس، تحصیلات)، عوامل اقتصادی( مشوق های اقتصادی و امکانات لازم برای کنش محیط گرایانه)، عوامل جامعه شناختی( دانش زیست محیطی، الزام های هنجاری، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و جامعه پذیری) و عوامل روانشناختی(نگرش های زیست محیطی، پیوند عاطفی با محیط، ارزش های زیست محیطی) در نظر گرفته شده است. هرچند در این مدل عوامل روانشناختی پیوند نزدیکتری با رفتارهای زیست محیطی فرد دارند اما این عوامل خود تحت تاثیر عوامل اجتماعی، چمعیتی و اقتصادی هستند. در نهایت امیدواریم با بررسی این مدل و ارائه مدل تلفیقی و شناخت مسیر های محتمل کنش زیست محیطی، بتوان در جهت توسعه رفتار های محیط گرایانه در جامعه گام برداشت