مقاله رفتارهای مطلوب اجتماعی و ایثارگری در شهروندان اصفهانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۲۰۱ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: رفتارهای مطلوب اجتماعی و ایثارگری در شهروندان اصفهانی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استدلال اخلاقی
مقاله رفتارهای مطلوب اجتماعی
مقاله ایثارگران
مقاله آزاده
مقاله جانباز
مقاله کلبرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوئین آرمیتا
جناب آقای / سرکار خانم: کجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: فرودستان مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، به بررسی رفتار مطلوب اجتماعی و استدلال اخلاقی ایثارگران (جانبازان و آزادگان) هشت سال دفاع مقدس و دیگر شهروندان اصفهانی می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل ایثارگران (جانبازان و آزادگان) هشت سال دفاع مقدس و دیگر شهروندان اصفهانی در سال ۱۳۸۸ بوده است. برای انجام این پژوهش با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده ۸۰ نفر از شهروندان ۲۰ سال به بالا در شهر اصفهان گزینش شدند. چهل نفر از این شهروندان را ایثارگران هشت سال دفاع مقدس (۲۰ نفر آزاده و ۲۰ نفر جانباز) و ۴۰ نفر دیگر را شهروندان دیگر در شهر اصفهان تشکیل دادند. نمونه آماری این پژوهش با استفاده از آزمون استدلال اخلاقی کلبرگ که شامل سه داستان است و هرکدام از این داستان ها معماهای اخلاقی را مطرح می کند و همچنین، آزمون رفتارهای مطلوب اجتماعی که شامل ۱۴ سوال پژوهشگر ساخته، ارزیابی شدند. داده های حاصل از این ارزیابی ها به وسیله نرم افزار SPSS ویرایش ۱۶و با استفاده از آزمون های همبستگی و تحلیل کواریانس بررسی شد. نتایج نشان داد که میان سطح استدلال اخلاقی و میزان رفتارهای مطلوب اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد (r=0.73 و p=0.001). همچنین، سطح استدلال اخلاقی و میزان رفتارهای مطلوب اجتماعی در ایثارگران (جانبازان و آزادگان) هشت سال دفاع مقدس از دیگر شهروندان اصفهانی به طور معنی داری بالاتر است (p=0.001)، اما مقایسه سطح استدلال اخلاقی و رفتارهای مطلوب اجتماعی در دو گروه جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس با یکدیگر معنی دار نیست (p=0.93 و p=0.126). استدلال اخلاقی جامعه پسند در نظریه کلبرگ نشان دهنده رابطه اخلاق و رفتار اجتماعی مطلوب است.