مقاله رفتارهای مراقبتی پرستاران از دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان در بخش های انکولوژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش پرستاری از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: رفتارهای مراقبتی پرستاران از دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان در بخش های انکولوژی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهای مراقبتی
مقاله سرطان
مقاله بیمار
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جولایی سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: راستی فوزیه
جناب آقای / سرکار خانم: غیاثوندیان شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماران مبتلا به سرطان به مراقبت های جامع پرستاری نیاز دارند. آگاهی از درک رفتارهای مراقبتی پرستاران توسط بیماران به تسهیل برنامه ریزی مراقبت پرستاری بر اساس اولویت های رفتارهای مراقبتی شناسایی شده توسط بیماران کمک می کند. هدف از این مطالعه تعیین رفتارهای مراقبتی پرستاران از دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان می باشد.
روش: این مطالعه توصیفی – مقطعی بوده که بر روی ۲۰۰ بیمار بستری در بخش های انکولوژی بیمارستان های منتخب علوم پزشکی تهران در سال ۹۲ – ۹۱ انجام شده است که به روش سرشماری وارد مطالعه شده و پرسشنامه را تکمیل کردند. ابزار جمع آوری داده ها CBI بوده که روایی و پایایی آن در ایران در سال ۲۰۰۷ توسط رفیعی و همکاران تعیین شد و آلفای کرونباخ برابر ۹۲% بوده است. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی انجام شده و نرم افزار SPSS v.16 مورد استفاده قرار گرفته است.
یافته ها: میانگین سنی بیماران ۴۵٫۸۸ سال بوده و زنان بیشترین تعداد بیماران را تشکیل می دادند. بر اساس یافته ها بیماران بیشترین امتیاز را به ترتیب به رفتارهای مراقبتی پرستاران در ابعاد دانش و مهارت حرفه ای (۵٫۵)، توجه به تجارب دیگری (۵٫۱۳)، اطمینان از حضور انسانی (۵٫۱۱)، احترام قایل شدن برای دیگری (۴٫۹۴)، ارتباط و گرایش مثبت (۴٫۹۳) قایل شدند.
نتیجه گیری: با توجه به این که از دید بیماران بعد «دانش و مهارت حرفه ای» در رفتارهای مراقبتی پرستاران بیشتر و بعد «ارتباط و گرایش مثبت» کمتر دیده شده است، به نظر می رسد که پرستاران ضمن حفظ دانش و مهارت خود و استمرار در ارایه آن، بیشتر به جنبه های ارتباطی و عاطفی مراقبت توجه کنند. از سوی دیگر با توجه به ضرورت توجه به جنبه های عاطفی مراقبت و نیاز بیماران مبتلا به سرطان به این بعد، بایستی توجه مدیران پرستاری را به این مساله در محیط های کاری بخش های انکولوژی معطوف کرد که عدم حضور پرسنل کافی ممکن است به طور ناخواسته سبب عدم توجه پرستاران به جنبه های عاطفی مراقبت شود.