سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حجت میرانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران
رادین اسپندار – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

در این مقاله که منتج از طرح تحقیقاتی بین شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی و دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد به منظور بررسی عملکرد پرده تزریق، دیوار آببند و بدنه سد بیدواز اسفراین از نتایج ۵ ساله ابزارهایی همچون چاه های مشاهدهای، پیزومترهای الکتریکی و پیزومترهای کاساگرانده جانمائی شده در بدنه، تکیهگاهها و پی سد مذکور استفاده شده است. برای ابزار نصب شده در قسمت های مختلف سد، منحنی تغییرات زمانی تراز آب ابزار و تراز آب مخزن ترسیم و تفسیر شده است. کارایی پرده تزریق در سه مقطع ابزار گذاری پی سد نیز محاسبه شد. به این ترتیب سعی گردید ابزارهایی که رفتار ناهنجار داشتند مشخص و نقاط ضعف پرده شناسایی شوند.. همچنین با استفاده از نرم افزارSEEPW یک مدل دو بعدی از پی مرکزی و بدنه سد مذکور تهیه شد. مدل سازی در تراز ۱۵۰۴ مخزن در یک مقطع سد انجام گرفته و با استفاده از داده های ابزار دقیق سد و نیز میزان نشت در این تراز مدل کالیبره شد.سپس نتایج این مقطع برای کل بدنه و پی مرکزی سد مورد استفاده قرار گرفت. از مدل کالیبره شده برای پیش بینی میزان نشت در ترازهای ۱۵۱۶ و ۱۵۳۰ مخزن استفاده شد. کلا بدنه، پرده تزریق پی مرکزی و دیوار آببند سد مشکل خاصی نداشته و عملکرد آن ها مناسب بوده است. تراز بالای آب در چند چاه مشاهدهای جناحین سد نشان دهنده وجود مشکل در این قسمت ها میباشد. بیشترین میزان نشت سد از جناحین سد و مقدار کمی از فضای زیر پرده تزریق عبور میکند. مقادیر نشت در پرده پی مرکزی، خیلی کم و در هسته سد تقریبا صفر است.