سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول فرج نیا – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک (عمران _خاک و پی ) ، مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

یکی از مه مترین چال شها در پروژ ههای عمرانی علاوه بر طراحی اجزای آ نها کنترل ایمنی و پایداری اجزای مختلف آن درطول دوران ساختمان و بهر هبرداری است. در پروژ ههای ساخت سدهای خاکی – سن گریز های نیزبه دلیل اهمیت سازه، کنترل ایمنی و پایداری آ نها ضرورت بیشتری م ییابد. رفتارنگاری سدها در سه مرحله ساخت، اولین آبگیری و زمان بهر هبرداری انجام م یپذیرد. در این تحقیق رفتارنگاری زمان ساخت سد ونیار (شهید مدنی تبربز) به عنوان سد سن گریز های بزرگ در شمال غرب کشور با توجه به فاصله نسبتاً کم سد با شهر تبریز و ارتفاع زیاد و همچنین لرزه خیزی منطقه مورد توجه قرار گرفته شده است. سد ونیار با ارتفاع ۹۳ متر و طول تاج ۲۷۷ متر از نوع سن گریز های با هسته رسی، در ۵ کیلومتری شهر تبریز احداث گردیده است. از طرف دیگر به علت کندی عملیات اجرایی در گذشته، باق یمانده عملیات خاکریزی بدنه با سرعت بیشتری انجام شده است. با استفاده از اطلاعات بیش از ۵۰۱ ابزار نصب شده تا این مرحله از ساخت اضافه فشار منفذی هسته، میزان نشست و تن شهای ایجاد شده در بدنه قرائت شده است. لذا با استفاده از نتایج حاصله از قرائت ابزار دقیق منصوبه در بدنه سد عملکرد آن در طی دوران پایان ساخت بررسی شده و پایداری آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.