سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فتانه پورامینایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
حسین جلالی فر – دانشیار دانشکده نفت و گاز دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا یاراحمدی بافقی –

چکیده:

امروزه استفاده از سیستمهای راک بولت، با توجه به ع ملکرد و کارآیی مناسب، سرعت عملیات اجاریی و آزاد بودن سطح جبهه کار در حین اجرا گسترش زیادی یافته است. در گذشته به دلیل عدم درک رفتار توده سنگ و راک بولت و برهم کنش پیچیده آنها، استفاده از راک بولت مانند امروز توسعه چندانی نداشت. به همین دلیل در این مقاله به بررسی رفتار راک بولت های تمام دوغابی با پروفیلهای متفاوت و تأثیر پارامترهای مؤثر بر ظرفیت انتقال بار آنها پرداخته شده تا بتوان بولتهایی را انتخاب کرد که توانایی باربری ماکزیمم را داشته باشند. برای بررسی تأثیر بابری آنها از روشهای عددی و نرم افزار ANSYS استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار برشی راک بولتهای تمام دوغابی و ظرفیت انتقال بار آنها به بعضی پارامترهای مربوط به پروفیل بولت (خصوصیات هندسی پروفیل) و توده سنگ حساسیت زیادی داشته و به بعضی پارامترها حساسیت چندانی ندارد.