سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحسن اسماعیل زاده – کارشناس ارشد عمران سازه
احسان شعبان زاده – عضوهیئت علمی موسسه آموزش عالی خزرمحمودآباد

چکیده:

این مقاله به نحوه عملکرد دیوارهای برشی فلزی ساخته شده از ورقهای کرکره ای درقابهای فولادی پرداخته است همانگونه که میدانیم استفاده ازورق ساده فولادی درقاب ها اغلب دارای مشکلات کمانشی می باشد که برای فائق آمدن براین مشکلات یاباید بنحوی این ورقهارا برای ارایه عملکرد مناسب درسازه تقویت نمود و یا اینکه ساختار هندسی ورق را با اشکال دیگر ازجمله ورق با مقطع کرکره ای تغییر داد دراین مقاله با انجام تحلیل های متفاوت استاتیکی و دینامیکی در چندمقوله از بررسیها ممکن همانند نمایش توزیع تنش فون – مایسز درقاب و اعمال تغییر مکان و اعمال شتاب زلزلههای مختلف ثبت شده دردنیا به سازه با استفاده از نرم افزار اباکوس و انجام تحلیل های غیرخطی به روش اجزای محدود می توان نتیجه گیری نمود که ورقهای کرکره ای میتوانند عملکرد بهتری ازلحاظ شکل پذیری ظرفیت باربری و جذب انرژی داشته باشند.