سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
معصومه محمودیان – ،کارشناس پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
علی حجازی – دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

مقدمه و هدف:رفتار سیاسی فعالیت هایی هستند که به عنوان بخشی از نقش رسمی در سازمان ضرورت ندارند ، ولی در امر توزیع مزایا و کاستی های درون سازمان اعمال نفوذ می نمایند.تحقیق حاضر نوعی پژوهش مروری است که به تبیین رفتارهای سیاسی در مدیریت پرستاری می پردازد. روش اجرا:این پژوهش با استفاده از منابع معتبر الکترونیکی و چاپی تنظیم گردیده است . نتایج: رفتار سیاسی در مدیریت پرستاری اجتناب ناپذیر است ، ضمن آن که بعضی از رفتارهای سیاسی حساب شده به عنوان ابزار ادامه حیات ، در محیط مدیریت پرستاری محسوب می شود . هر اندازه در مدیریت پرستاری شرایط عدم اطمینان ، رقابت ، عدم توافق بر اهداف و روش های انجام بروز پیدا کند این امر منجر به تخلیه توان و نیروی افراد در مواجه با مسایل جانبی می گردد و انرژی کمتری برای پرداختن به مسایل واقعی حوزه پرستاری باقی می ماند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت کنترل رفتار سیاسی در مدیریت پرستاری ، کاهش رفتارهای سیاسی درمحیط کار با مکانیزم های ارزشیابی عملکرد پرستاران ، تبیین صریح وظایف و انتظارات،تشویق و تنبیه متناسب با عملکرد وپرهیز از هرگونه ایجاد استرس و فشار کاری زیاد و جو بی اعتمادی که زمینه بروز رفتار سیاسی و درنتیجه آن کاهش بهره وری وپویایی سازمانی و عدم رضایت شغلی پرسنل پرستاری را به همراه دارد ضرورت دارد.