سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین کاربر – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک
مجید نیکخواه – شرکت خاک انرژی پارس، تهران
علی حسینیان – شرکت مهندسین مشاور موج آب فن، گرگان

چکیده:

ابزارگذاری و رفتارسنجی برای کنترل ساخت‚ تضمی نایمنی و کاهش هزین ههای اجرایی ب هعنوان بخش لاینفک از فرایندهای ساخت و بهر هبرداری سدهاست. عدم قطعی تهای موجود در رفتار ژئوتکنیکی سدها م یتواند سبب بروز نق صها و اشکالات جدی و در صورت عدم کنترل حتی آسیب دید ناین ساز هها گردد. ا زاین رو رفتارسنجی م یتواند به عنوان روشی موثرجهت آنالیز سری عایمنی در زمان ساخت، آبگیری و بهر هبرداری و همچنین جهت ارائه تصویر واقعی از رفتار بلند مدت سد به کا راید. د راین مقاله رفتار سد خاکی همگن گلستان در زما نهای ساخت، آبگیری و همچنین دوره بهر هبرداری مورد بررسی قرار گرفته است. تحلی لهای انجام گرفته بر مبنای قرائ تهای موجود از ابزارهای دقیق نصب شده در سد و همچنین بازرسی عینی بوده است.