سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین صالح زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران ٬ تهران
فاطمه فتاحی راویز – کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران ٬ تهران

چکیده:

یکی از روشهای افزایش ظرفیت باربری و جلوگیری از افزایش نشست پی های واقع بر خاکهای مسئله دار، نظیر خاکهای کربناته و پی هایی که در معرض بار اضافی )ماننداحداث طبقات اضافی ( قرار میگیرند، اجرای ریزشمع است. در پروژه مسکن مهر )در کرمان( با توجه به مشخصات ژئوتکنیکی محل به منظور بهسازی خاک از ریزشمع ) استفاده شده است. با انجام مطالعات آزمایشگاهی بر روی خاک مشخص شد که لایه ای از خاک دارای کربنات بیش از ۰۵ درصد و طبق دسته بندی ) ۹۱۹۱ Fugro ، رس سیلتی کربناته (Siliceous Carbonate Silty Clay) نامیده می شود. در این تحقیق برای ارزیابی رفتار ریزشمع در خاک کربناته آزمایش بارگذاری فشاری بر روی تعدادی میکروپایل )در کرمان( و مطالعات آزمایشگاهی برای تعیین پارامترهاای مقاومتی خاک بر روی خاک محل انجام شد.و با استفاده از نتایج حاصل و مدلسازی عددی با نرم افزار باه تحلیال ریزشامع و تعیاین تاپایر پارامترهاای مختلا بار رفتارریزشمع پرداخته شده.