سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هوشنگ دباغ – استادیار دانشگاه کردستان ایران
هامون فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

با ارای نتایج بدست آمده از مطالعه ازمایشگاهی دراین تحقیق برروی بتن خودتراکم درمقاومت های فشاری مختلف و تحت ب ارگذاری یکنواخت درمحدوده های متفاوتی ازسرعت بارگذاری به بررسی رفتار بتن خودتراکم با مشخصات ساختاری یکسان و تحت بارگذاری دوره ای درمحدوده فشاری می پردازیم و با اعمال سرعتهای مختلف این بارگذاری دوره ای اثراعمال تغییرات سرعت بررفتار و جذب انرژی و نحوه گسترش ترک درهرحلقه هیسترسیس که موجب تغییر رفتار مواد بتنی شبه همسان به ناهمسان می گردد را معرفی می نماییم