سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

زهرا قاسمی – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا
علی رحمانی – استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا

چکیده:

امروزه، بسیاری از تصمیمات بر اساس اطلاعات حاصل از صورت های مالی اتخاذ می شود. صورت های مالی باید با کیفیت مطلوبی بر اساس ضوابط معتبر و معین، یعنی استانداردهای حسابداریتهیه شده باشند. تا اطلاعات لازم را مناسب تر و با کیفیت بهتر به استفاده کنندگان ارائه کند.این تحقیق به بررسی کفایت استانداردهای حسابداری و رعایت آن در صورت های مالی شرکت های لیزینگ ایرانپرداخته است. به این منظور در ابتدا روند استانداردهای حسابداری لیزینگ و تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس استانداردهای مربوط چک لیست گزارشگری و افشا در این صنعت تهیهشد و تفاو تهای موجود در صورت های مالی با استانداردها از این چک لیست استخراج شد. در مرحله بعد جهت اطلاع از نقطه نظر صاحب نظران، پرسشنام های مشتمل بر تفاو تها طراحی گردید و در اختیار مدیران مالی شرکت های لیزینگ، حسابرسان این شرکت ها و تحلیلگران مالی قرار گرفت . داد ههای بدست آمده نشان داد که به طور کلی شرکت های لیزینگ استانداردهای حسابداری را رعایت م یکنند، اما در مواردی که رهنمودی روشن در استانداردهای حسابداری مشاهده نشود، تفاو تهایی در افشای اطلاعات دیده م یشود. این مغایر تها در پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و تفاو تهای معنادار در پاسخ ها نشا ندهنده این است که استانداردهای حسابداری کلیه فعالی تهای شرکت های لیزینگ را پوشش نمی دهد