سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه هزاری – دانشجوی کارشناس ارشد تروی و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
سید داود حاجیمیررحیمی – مدیر امور پژوهشی مرکز آموزش عالی عالی امام خمینی)ره( وزارت جهادکشاورز

چکیده:

تحلیل تاریخی روند پیشرفت کشورهای توسعه یافته نشانگر حرکت مقدم آنها در مسیر توسعه کشاورزی، ایجاد امنیت غذایی، خوداتکایی، خودکفایی در تأمین مواد غذایی و در اختیار گرفتن بازار جهانی غذا و سپ حرکت در جواده توسوعه بخ های صنعت و خدمات بوده و هماکنون نیز قلب تپنده و پشتیبان اقتصاد رو به پیشرفت این کشوورها هموین بخو میباشد. اصولا امنیت غذایی پی نیاز امینت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها به شمار میآید و عامل ارتباط ملتهوا نیز شمرده میشود. اقتصاد ایران در صورتی میتواند پایداری خود را حفظ کند که متکی به بخ کشاورزی باشود. بورای این منظور لازم است اقتصاد تولید در این بخ با رعایت الگوی مصرف نهادهها از بهرهوری و نرخ بازگشت سرمایه بلایوی برخوردار باشد. در همین راستا راهبرد جهاداقتصادی در این بخ باید متمرکز روی اصلاح شویوه هوای مصورف نهواده هوا گردد. با توجه به جایگاه بخ کشاورزی در استان خراسان جنوبی تحقیق حاضر بدنبال بررسی عوامل مووثر بور رعایوت الگوی صحیح مصرف کود توسط گندم کاران این استان میباشد. روش تحقیق، پیمای و از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه گندم کاران آبی این استان N=58192 می باشد . از این میان تعداد ۱۷۰ نفربا استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار اصلی پرسشنامه بود که اعتبار ظاهری پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید تروی و آموزش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت وپایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب الفای کرونباخ برای بخ های مختلف بین ۰/۷۰تا ۰/۸۷ بدست آمد . نتای نشان می دهد حدود ۴۶ درصد پاسخگویان الگوی مصرف کود را درحد متوسط و ضعیف رعایت کرده اند.نتاییج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه معنی داری بین متوسط عملکرد گندم ،میزان تواثیر برنامه های آموزشی ،میزان دسترسی به کود شیمیایی ،میزان توانایی خربد کود شیمیایی ،کانوال هوا و منوابع اطلاعواتی وجوود دارد . بوین میانگین رعایت الگوی صحیح مصرف کود و نوع بذر مصرفی اختلاف معنی داری وجود دارد.