سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهین رفوسه – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی
حجت اله رنجبر – دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا شاکراردکانی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیده هایی استکه براکثر جوامع به خصوص روستائیان تاثیر بسزایی دارد پوشش گیاهی و رطوبت به عنوان پارامترهای کلیدی جهت کنترل خشکسالی و جنگلها مطرح هستنددراین تحقیق دو روش MSAVI,MSAVI-ST شرح داده شده است و با استفاده از داده های مرئی و مادون قرمز نزدیک NVIR ناحیه فروسرخ کوتاه موج SWIR و ناحیه فروسرخ حرارتی TIR استر رطوبت پوشش گیاهی شمال شرق کرمان براورد گردیده است دمای سطح زمین با تصحیح شاخص سبزینگی NDVI و براورد گسیلندگی بدست آمده و شاخص اصلاح خاک پوشش گیاهی MSAVI و شاخص رطوبت VTCI نیز محاسبه شده است باتوجه به اینکه آنالیز روش VTCI نتیجه مطلوبتری ارایه می نمایدبرهمین اساس نقشه رطوبت منطقه به این روش ترسیم گردید از این مطالعه براورد می شود که با داده های استر میتوان علاوهب رتعیین دمای سطح زمین و رطوبت پوشش گیاهی خشکسالی را نیز پیش بینی نمود.