سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل حسنی – استاددانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت مدیره گروه راه و ترابری تهران
علی کاهی دان – دانشجوی کارشناسی ارشدراه وترابری دانشگاه تربیت مدرس تهران
حامد اکبرپور – دانشجوی کارشناسی ارشدراه وترابری دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

این مقاله براساس یک برداشت درتهران ایران سه گروه سفراینترمودال به عنوان هدف برای تحقیق حاضر درنظر گرفته شدند این گروه ها شامل پیاده – مترو – پیاده ، پیاده – مترو – اتوبوس و ماشین – مترو – پیاده بودند که براساس حالت سفر دردسترسی به مترو و خروجی ازآن نامگذاری شده اند مدلهای لوجیت دوگانه برای هرگروه به منظور تعیین فاکتورهای تاثیرگذار برسطح رضایت به کارگرفته شدند نتایج حاکی ازآن است که مراحل دسترسی و خروجی نقش مهم ولی متفاوتی درهسه گروه دارند گروه های دارای حالت سفریکسان دردسترسی و یاخروجی فاکتورهای درونی متفاوتی دارند با دوانتقال بین اتوبوس و مترو کاربران حمل و نقل عمومی – مترو – حمل و نقل عمومی بیان میدارند که نقطه ضعف درمرحله دسترسی فضای شلوغ دراتوبوس است بااین حال کاربران حمل و نقل – مترو – پیاده به همراه کاربران مترو – اتوبوس درخروجی عملکرد به موقع اتوبوسها اهمیت میدهند برای خروج ازطریق پیاده مسافرانی که ازحالتهای سفرموتوریدرمرحله دسترسی استفاده می کنند بیشتر متمرکز برمحیط پیاده روی درخروجی هستند درحالیکه کاربران حالت های سفرغیرموتوری درمرحله دسترسی به فضای کافی پیاده روی درمرحله خروجی توجه دارند